Salomon Logo

O nas

Predstavitev


Družba SALOMON d.o.o. Ljubljana se ukvarja z dejavnostjo zbiranja, odvoza in nadaljnje obdelave vseh vrst odpadnih sekundarnih surovin (odpadni papir in karton, odpadna plastika, odpadne kovine…). Svoje poslovne enote oziroma obrate imamo v Ljubljani, Lenartu, Logatcu in Novem mestu z vsemi predpisanimi dovoljenji in smo pri Agenciji RS za okolje vpisani v evidence subjektov, ki ravnajo z odpadki.Politika kakovosti družbe Salomon d.o.o.


Negovanje pripadnosti družbi in dobra kakovost izvajanja storitev sta temeljni načeli našega dela. Kot invalidsko podjetje posebno pozornost namenjamo tudi varnosti in zdravju pri delu ter varstvu okolja in ekološki naravnanosti družbe nasploh.


Današnji sodoben način ravnanja z odpadki in raven kakovosti naših storitev sta usklajena z mednarodnimi standardi ter upoštevata slovensko in evropsko zakonodajo.


Družba se usmerja v povečano snovno izrabo odpadkov, kar pomeni enega od temeljnih ciljev našega delovanja tudi v naslednjih letih. Uspešno poslujemo tudi na projektih delovanja v okviru nacionalnega sistema ravnanja z odpadno embalažo ter zagotavljanja nadaljnje obdelave komunalnih odpadkov iz slovenskih občin v sodobnem obratu v Lenartu.


Ključnega pomena za družbo je vključitev v reševanje problematike mešanih komunalnih odpadkov, katere prevzemamo in obdelujemo iz mnogih slovenskih občin.


Družba v povprečju letno zbere, obdela in predela okoli 200.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in odpadnih surovin. Proces predelave in obdelave poteka v obratih v Ljubljani, Lenartu, Logatcu in Novem mestu za katera ima predpisana dovoljenja.


Obdelane odpadke, ki pomenijo uporabne sekundarne surovine, odpošljemo v nadaljnji proces snovnega recikliranja različnim predelovalcem doma in v tujini.


Z odgovornim uničevanjem strogo zaupne dokumentacije aktivno sodelujemo v pomembnem procesu varovanja osebnih podatkov in drugih podatkov zaupne narave.

Salomon d.o.o. je invalidsko podjetje z dolgoletno tradicijo zaposlovanja invalidov v različnih segmentih svoje poslovne dejavnosti. V skladu z zakonodajo to pomeni, da je vsak trenutek v družbi zaposlenih najmanj 40 odstotkov invalidov.

- Salomon d.o.o

Obrati družbe

PE Ljubljana

Šlandrova ulica 4A

1231 Ljubljana - Črnuče

+386 51 200 985

ljubljana@salomon.si

PE Lenart

Industrijska ulica 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

+386 2 720 78 13

+386 2 720 78 14

lenart@salomon.si

PE Logatec

IOC Zapolje III/9, 1370 Logatec

+386 31 375 357


logatec@salomon.si

PE Novo mesto

Podbevškova 12, 8000 Novo mesto

+386 7 393 25 30

+386 7 393 25 31

novomesto@salomon.si

PE Ljubljana - Uprava in vodstvo

Vevška cesta 52 - Salomon d.o.o., 1260 Ljubljana - Polje

+386 1 588 04 00

infoeco@salomon.si

SALOMON ECO – PE LENART

CRO Lenart – Center za ravnanje z odpadki Salomon Lenart

CRO Lenart – Center za ravnanje z odpadki Salomon Lenart
CRO Lenart – Center za ravnanje z odpadki Salomon Lenart

Cilj prenove CRO Lenart: zagotoviti okolju in občanom prijaznejše delovanje centra za ravnanje z odpadki.

pe lenart pe lenart

Vsebina prenove CRO Lenart:

 • Zagotovitev obdelave in skladiščenja odpadkov v pokritih in večinoma zaprtih prostorih, s čimer se preprečuje nastanek izcednih vod in iznos odpadkov v zrak
 • Zagotovitev zaprtih zbiralnikov morebitnih izcednih vod v vseh novih prostorih za predelavo in skladiščenje odpadkov (predviden odvoz na ustrezno čistilno napravo)
 • Skupna površina pokritih in zaprtih prostorov za predelavo in skladiščenje odpadkov se povečuje iz približno 3.000 m² na 6.150 m²
pe lenart pe lenart
 • Nova nadstrešnica za prevzem odpadkov od občanov;
 • Zagotovitev parkirnih prostorov za tovorna vozila znotraj območja CRO;
 • Popolna prenova platoja CRO, vključno z novim sistemom odvodnjavanja, s čimer se razbremenjuje kanalizacijski sistem in lokalna čistilna naprava;
 • Ureditev okolice CRO z novimi parkirišči in zelenimi površinami (investitor je Občina Lenart, financiranje s strani Salomon d.o.o. Ljubljana, primarno iz komunalnega prispevka);
pe lenart pe lenart
 • Zagotovitev novih prostorov – kabin za delo zaposlenih invalidov z najsodobnejšim sistemom prezračevanja, odpraševanja in klimatizacije;
 • Zagotovitev novih (udobnejših) pomožnih prostorov za zaposlene na CRO: jedilnica, garderobe, kopalnice, sanitarije, pralnica za delovna oblačila;
 • Izboljšanje sistemov za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih na CRO;
 • Zagotovitev novih (udobnejših) prostorov za administrativne procese;
 • Opustitev predelave mešanih komunalnih odpadkov na lokaciji – opušča se naprava A1 z dovoljeno kapaciteto 50.000 t letno;
 • Zmanjšanje kapacitete naprave A2 (po novem A1) za predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo iz 75.000 t letno na 50.000 t letno;
 • Zmanjšanje kapacitete naprave B1 za sortiranje nenevarnih odpadkov iz 75.000 t letno na 30.000 t letno;
 • Skupna kapacitete vseh naprav bo zmanjšana iz 200.000 t na do 80.000 t/letno (250 dni letno, 2 izmeni, do 320 t/dan).
pe lenart pe lenart

Nov sistem požarne varnosti:

 • Razdelitev območja na 8 požarnih sektorjev;
 • Sodoben sistem detekcije požara z različnimi oblikami javljalnikov (dimni, toplotni, večsenzorski, termovizijske kamere) in nov sistem alarmiranja;
 • Učinkovit nov sistem gašenja s hidrantnim omrežjem (predvidoma s penilom) in drugimi sredstvi gašenja z bistveno boljšo učinkovitostjo od sprinkler sistema;
 • Zagotovitev dodatne požarne vode za zalogovnikom s kapaciteto 325 m³;
 • Zajem vode za gašenje brez izpustov v kanalizacijski sistem.
pe lenart pe lenart

Terminski plan prenove CRO Lenart: 2023 - 2024

Ravnanje z odpadki

Kako z odpadki

Ravnanje z odpadki je dan danes eden izmed pomembnih področij pri vsakdanjem delu in bivanju. Predpisi, ki so v slovenskem prostoru zahtevajo celovito obvladovanje za podjetja kot tudi skrbno ravnanje posameznikov.

SALOMON d.o.o. vam pomaga pri usmeritvi razumevanja ravnanja s posamezno vrsto odpadka na podlagi krovne Uredbe o odpadkih ali dodatnih predpisov, ki zajemajo posamezno področje (odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, ipd.)

Delovanje skladno z hierarhijo ravnanja z odpadki je osnovno vodilo pri nadaljnji obdelavi posameznih vrst odpadkov.

Ravnanje z odpadki

Fizične osebe


Od fizičnih oseb odkupujemo:

 • VSE VRSTE ODPADNEGA PAPIRJA
 • VSE VRSTE ODPADNIH KOVIN

Vse informacije o odkupnih cenah dobite na kontaktnih telefonskih številkah posamezne lokacije. Cene se prilagajajo trgu odpadnih surovin in se določajo na dan prevzema odpadnega papirja ali odpadnih kovin.


Napotki pri oddaji


Pred oddajo se prepričajte, da imate s seboj:

 • Potrdilo o davčni številki
 • Osebni dokument
 • Številko bančnega računa

V primeru oddaje večje količine lahko pri nas naročite tudi odvoz iz vaše lokacije. Cena se prilagaja stroškom. Preko spletnega obrazca nam lahko pošljete povpraševanje.

Odkup odpadnih surovin

Ljubljana: +386 51 487 708

Lenart: +386 51 640 129

Novo mesto: +386 7 393 25 30

Logatec: +386 41 333 769

Vse lokacije za oddajo najdete tukaj.

KOMUNALNA PODJETJA - IJS

V okviru svoje dejavnosti lahko ponudimo kar nekaj storitev izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

SALOMON d.o.o.v okviru svoje dejavnosti prevzema v obdelavo mešane komunalne odpadke. Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s pomočjo posebnih postopkov obdelave poskrbi, da se iz njih izločajo koristne frakcije za predelavo ter da je preostanek mešanih komunalnih odpadkov primeren ali za energetsko predelavo ali za odlaganje.

ODPADNA EMBALAŽA

Podjetje SALOMON je podizvajalec za prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za družbo za ravnanje z odpadno embalažo RECIKEL. V okviru embalažne družbe prevzemamo:

 • Papirno in kartonsko embalažo
 • Stekleno embalažo
 • Mešano embalažo
 • Leseno embalažo

ODPADNA PLASTIKA

Od izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki prevzemamo vse vrste odpadne plastike, ki se zbere kot kosovni odpadki, oziroma jih oddajo fizične osebe na zbirnih centrih izvajalcev javnih služb. Za vso prevzeto odpadno plastiko zagotovimo ustrezno obdelavo in predelavo.

ODPADNE KOVINE

SALOMON d.o.o. je specializiran na področju odpadnih kovin. Le tako lahko ponudi izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki konkurenčne cene za odkup.
Ker se trg odpadnih kovin nenehno spreminja nas pokličite za aktualno ponudbo.

Javne ustanove

Javnim organizacijam, predvsem šolam in vrtcem nudimo odkup koristnih odpadkov zbranih na zbiralnih akcijah. Z različnimi akcijami vplivamo na okoljsko ozaveščenost v našem okolju.

Podjetje se na razičnih nivojih aktivno vključuje v iskanje rešitev za zbiranje in predelavo zbranih koristnih odpadkov in tako pomaga vplivati na okoljsko ozaveščenost.

Dejavnosti

Strogo zaupno


Sistem zbiranja in uničevanja zaupnih dokumentov ter podatkov predstavlja odziv družbe na vse večje potrebe po varnem uničevanju zaupne dokumentacije in podatkov. Čeprav so v svetu danes znani številni sistemi storitev na tem področju, naša družba v Sloveniji že vrsto let predstavlja zanesljivega partnerja tudi na tem področju.


S ciljem varnega zbiranja in uničevanja občutljivih poslovnih podatkov oziroma strogo zaupne dokumentacije poslovnim partnerjem nudimo ne le izpolnjevanje zakonskih določil, temveč tudi odgovorno ravnanje z odpadnim papirjem in izločeno vrednostno dokumentacijo.


S strokovnim pristopom in tehnološko dovršenostjo zagotavljamo popolni nadzor in varnost od izvora do uničenja tovrstne dokumentacije.

 

Osnove delovanja sistema Strogo zaupno:

 • svetovanje in predlogi rešitev,
 • možnost namestitve varnostnih zabojnikov v vaši poslovni enoti,
 • takojšnje uničenje strogo zaupne dokumentacije in podatkov,
 • možnost vaše osebne prisotnosti pri uničevanju,
 • izdaja certifikata o uničenju,
 • do neprepoznavnosti uničena dokumentacija je tako pripravljena za nadaljnjo predelavo,
 • sistem zagotavlja zaprto, nadzorovano in varno ravnanje z zaupno dokumentacijo in podatki.


Sortiranje


V naših obratih opravljamo dejavnost sortiranja odpadkov po skupinah glede na njihovo nadaljnjo predelavo. Postopek sortiranja na naših linijah z ekipo izkušenih strokovnjakov nam omogoča, da pridobimo sekundarne surovine primernih kvalitet za nadaljnjo predelavo in obdelavo.


LOGISTIKA - vozni park


Prevzem in prevoz odpadkov izvajamo z lastnimi vozili in vozili podizvajalcev. Razpolagamo s sodobnim in prevozu prilagojenim voznim parkom, ki omogoča varno in zanesljivo storitev na celotnem območju Slovenije.

Za naročilo odvoza odpadkov pokličite na:

+386 1 588 08 50

VAROVANJE OKOLJA - Zavezani smo varovanju okolja

Z izvajanjem naše osnovne dejavnosti smo na poseben način zavezani varovanju okolja. Zato naše usmeritve izhajajo iz temeljnih načel s tega področja:


zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje,
načrtovanje, gradnja in obratovanje objektov in naprav, ki ustrezajo predpisanim okoljevarstvenim zahtevam,
odgovorno ravnanje z odpadki, upoštevajoč načine iz načrtov ravnanja in gospodarjenja z odpadki ter vodenje evidenc in poročanje pristojnim organom, izobraževanje zaposlenih glede ravnanja z odpadki in vplivov na okolje. Vsakodnevno izboljšujemo standarde kakovosti in izpolnjujemo vse strožje okoljevarstvene zahteve ter budno spremljamo razvoj oziroma dogajanja na področju ravnanja z odpadki doma in po svetu.

Kontakt

Sedež podjetja: Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

Vodstvo in uprava: Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

+386 1 588 08 35

infoeco@salomon.si

Logistika - naročilo odvozov

Komerciala

Uničevanje dokumentov

Odkup odpadnih surovin

Ljubljana: +386 51 487 708

Lenart: +386 51 640 129

Novo mesto: +386 7 393 25 30

Logatec: +386 41 333 769